ประวัติและความเป็นมา

การพัฒนาด้านธุรกิจค้าปลีกมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2520 โดยมีธุรกิจด้านค้าปลีกของต่างประเทศที่มีการลงทุนในประเทศเป็นตัวผลักดันให้นักธุรกิจไทยต้องปรับตัว การค้าปลีกที่มีความหลากหลายรูปแบบ การค้าใหม่เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น และมีระบบการขยายงานที่น่าสนใจก็คือ การขยายตัวโดยการเปิดธุรกิจในรูปแบบสาขามากขึ้น การสร้างความพอใจ และการยอมรับให้กับผู้บริโภค โดยสร้างจุดเด่นและการยอมรับในตราสินค้าร้านค้าอย่างเป็นกระบวนการ

กลยุทธ์หนึ่งที่เห็นความสำคัญของการกระจายสาขา ก็คือ ระบบแฟรนไชส์และไลเซนส์ ด้วยเหตุนี้คนไทยที่เป็นกลุ่มนักธุรกิจด้านระบบงานสาขา ทั้งที่ได้เริ่มกิจการจากการรับเอารูปแบบธุรกิจจากต่างประเทศเข้ามาทำตลาดในประเทศ รวมถึงกลุ่มที่ต้องการพัฒนาระบบแฟรนไชส์และไลเซนส์เอง ได้รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การสร้างความรู้ด้านแฟรนไชส์และไลเซนส์ ให้กับสังคมและนักลงทุนในบ้านเราให้มากที่สุด

ด้วยสาเหตุนี้จึงมีการรวมตัวของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์และไลเซนส์ของประเทศไทยกว่า 30 บริษัทเพื่อจัดตั้งสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และไลเซนส์ (Franchise & License Association) ในปี 2553 เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมในการทำงานเพื่อสังคมและนักธุรกิจในวงการมากขึ้น โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงอย่างยั่งยืนของสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และไลเซนส์

นอกเหนือไปจากการเป็นศูนย์รวมของธุรกิจต่างๆที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้ว หน้าที่ของสมาคมคือการเป็นเสมือนที่ปรึกษา หรือการเป็นพี่เลี้ยงให้กับธุรกิจต่างๆ พร้อมกับเป็นผู้นำเสนอและหาโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มเพื่อนสมาชิก โดยจะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต