ประชุมคณะกรรมการสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ครั้งที่ 2/2562

ในการประชุมประจำคณะกรรมการสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์เดือนกุมภาพันธ์ ณ สำนักงาน .เอ็นบีกรุ๊ป (ประเทศไทย) โดยมีข้อสรุปการประชุมดังนี้

  • สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์โดยนายกสมาคม คุณบุญประเสริฐ พู่พันธ์ ได้ลงนามในข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร โดย อ. สุภัค หมื่นนิกร ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะนำไปสู่กิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกของทั้งสององค์กรและแวดวงธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งหมดในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ในเบื้องต้นสมาชิกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์สามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตรอบรมกับสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหารในราคาพิเศษ
  • เห็นชอบในการจัดทำหนังสือ WHO'SWHO Franchise Thailand เพื่อรวบรวมรายชื่อของสมาชิกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์โดยแยกประเภทออกเป็น 4 กลุ่ม ในรูปแบบภาษาอังกฤษ
  • ร่วมมือกับสมาคมชาวนาไทยในการช่วยส่งเสริมเกษตรกรโดยตรง โดยสนับสนุนข้าวปลอดสารในราคาพิเศษแก่สมาชิก
  • ร่วมมือกับชมรมน้ำดื่มในการผลิตน้ำดื่มให้แก่สมาชิกราคาพิเศษ
  • ร่วมมือกับคุณมุก ในการแนะนำและช่วยเหลือในกานำเข้าและส่งออก สิทธิ์พิเศษเฉพาะสมาชิก
  • ร่วมมือกับ Kbank ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสมาชิกสมาคม
  • ร่วมมือกับ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด เพื่อจัดสิทธิ์พิเศษให้กับลูกค้าแบบฟรีๆ ในหลายด้าน
โดยทั้งหมดทางสมาคมได้ผลักดันและดำเนินการเพื่อสมาชิกทุกท่านให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 

จำนวนเปิดอ่าน : 1,565