แฟรนไชส์ SenseMath

SenseMath

  • VERIFIED

สารบัญธุรกิจแฟรนไชส์: การศึกษา (Education)
ประเภทแฟรนไชส์: Product or Brand Franchise

ชื่อธุรกิจภาษาไทย: SenseMath

ชื่อธุรกิจภาษาอังกฤษ: SenseMath

ลักษณะสินค้าและบริการ
สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยม 3
จุดเด่น
เน้นการสอนแก้โจทย์ปัญหา
ค่าแฟรนไชส์: 25,000 THB
ระยะเวลาคืนทุน: 2 ปี
สิ่งที่ได้รับ
1. ลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่
2. อบรมครู ทุกระดับ ฟรี 1 ครั้ง จำนวน 6 วัน (ไม่เกิน 5 คน นับรวมผู้ประกอบการ) (ครั้งต่อไป อบรมที่สำนักงานใหญ่คนละ 1,000 บาท)
3. อบรมเอกสารและการประชาสัมพันธ์ ฟรี 1 ครั้ง
4. เฉลย หลักสูตร SenseMath
5. เฉลย ข้อสอบวัดระดับ (Placement Test)
6. เฉลย ข้อสอบหลังเรียน (Post Test)
7. เฉลย ข้อสอบเพื่อเลื่อนระดับชั้น (Achievement Test)
8. Knowledge Test for Teacher พร้อมเฉลย
9. ใบสมัคร 1 เล่ม
10. ใบเสร็จรับเงิน 1 เล่ม
11. ใบปลิว 4 สี A5 จำนวน 400 แผ่น
12. แผ่นพับ 4 สี A4 จำนวน 100 แผ่น
13. งบประมาณสนับสนุนค่าป้าย จำนวน 5,000 บาท
14. Operation Manual
15. ประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับผู้เรียนทุกคน
16. ตัวอย่างเอกสาร ภายในสถาบัน (บัตรผู้เรียน, Record Book)
คุณสมบัติผู้ต้องการลงทุน
1. มีใจรักด้านการบริการ และการสอน
2. มีความพร้อมในการลงทุน
3. มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี
4. ต้องมีความสามารถในการบริหารและการจัดการ
วิธีการดำเนินการ
1. เงินลงทุนค่า Franchise 250,000 บาท (ไม่รวม Vat 7%) แบ่งเป็น
1.1. ค่าสิทธิหลักสูตร Sense Math 230,000 บาท
1.2. ค่ามัดจำตำราคงคลัง 20,000 บาท (ได้คืน เมื่อยกเลิกสัญญา)
2. ตกแต่งสถานที่ ประกอบด้วยห้องเรียนอย่างน้อย 2 ห้องเรียน
3. คุณครูที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างน้อยอีก 1 ท่าน (ไม่นับรวมผู้ประกอบการ)
ความเป็นมา
สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic ซึ่งเป็นวิธีการเรียนวิชาต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) โดยการกระตุ้นให้ ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเอง ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ปีที่เริ่มดำเนินการ
2008
จำนวนสาขา
78
ที่อยู่ในการติดต่อ แฟรนไชส์ SenseMath
43/10 เอกสินโฮมออฟฟิศ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว กทม. 10230

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ SenseMath

ชื่อผู้ติดต่อ*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

กรอกตัวเลขด้านบน*