แฟรนไชส์ Ice Frost Dessert Cafe

Ice Frost Dessert Cafe

  • VERIFIED

สารบัญธุรกิจแฟรนไชส์: อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
ประเภทแฟรนไชส์: System Franchise, License Franchise

ชื่อธุรกิจภาษาไทย: Ice Frost Dessert Cafe

ชื่อธุรกิจภาษาอังกฤษ: Ice Frost Dessert Cafe

ลักษณะสินค้าและบริการ
ลักษณะสินค้าและบริการ เป็นร้านร้านบิงซูที่ใช้เครื่องผลิตน้ําแข็งระดับพรีเมี่ยมเกรดเดียวกับที่เกาหลี แต่ขายในราคาถูกใจคนไทย มีรายการสินค้ามากมายให้บริการ อาทิเช่น บิงซู กาแฟ เครื่องดื่ม ฮันนี่โทสต์ เค้ก และเบเกอรี่ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่คัดสรรวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ รสชาติดี สด สะอาด และได้มาตรฐานเดียวกันทุกสาขา โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก จึงทําให้มีลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี
จุดเด่น
1. มีความสวยงาม อร่อย น่าทาน ถ่ายรูปสวย ราคาถูก คุณภาพดีเยี่ยม เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทย สามารถเพิ่มเติมเมนูใหม่ๆ ได้ตลอดตามยุคสมัย
2. สามารถออกแบบรูปแบบร้านที่สวยงามเหมาะสม โดดเด่น ตามพื้นที่ ทําเล และงบประมาณของผู้ร่วมธุรกิจ
3. ราคาที่ไม่แพงทําให้ลูกค้าทุกกลุ่มจับต้องได้ และทําให้ลูกค้ามีการใช้บริการซํ้าได้บ่อยๆ
ค่าแฟรนไชส์: ในประเทศ 300,000 บาท ต่างประเทศ single unit เริ่มต้นที่500,000 - 1,500,000 บาท Master เริ่มต้นที่ 1,500,000 - 3,000,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: 2 ปี
สิ่งที่ได้รับ
1.ได้รับคําปรึกษาและร่วมตัดสินใจในการเลือกทําเลท่ีเหมาะสม 2.ได้รับคําปรึกษาช่วยเหลือในการออกแบบ และตกแต่งร้านรวม ท้ังงานระบบต่างๆเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 3.ได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิค การบริหาร การจัดการร้าน และบริหารสินค้า การให้การ บริการ ณ จุดขายให้กับพนักงานและผู้บริหารร้านสาขา 4.ได้รับสิทธิในการใช้แบรนด์ ชื่อและเคร่ืองหมายการค้า "ICEFROST DESSERT CAFE"ในการดำเนินธุรกิจตลอดสัญญา 5.ได้รับคำแนะนำในการซื้อวัตถุดิบทุกชนิด รวมทั้งวัตถุดิบพิเศษ 6.ได้รับสิทธิในการซื้อภาชนะบรรจุภัณฑ์และอื่นๆของ ICEFROST 7.ได้รับความร่วมมือและคำแนะนำในการวางกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย และแนวทางการวางแผนการตลาดอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่เตรียมการเปิดร้านตลอดจนการผลักดันยอดขายจากทีมงานการตลาดของบริษัทฯ 8.ผู้รับสิทธิได้บริหารธุรกิจของตนเองภายใต้การสนับสนุนและช่วยเหลือเมื่อต้องการ 9.ผู้รับสิทธิได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งคอยตรวจสอบคุณภาพจากบริษัทเป็นระยะ
คุณสมบัติผู้ต้องการลงทุน
คุณสมบัติของผู้สมัคร (Franchisee) มีดังนี้
1. มีพื้นที่ที่จะดําเนินธุรกิจได้ในระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
2. ผู้สมัครต้องมีความพร้อมด้านการลงทุน
3. ผู้สมัครสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้บริหารร้านบิงซูได้
4. ผู้สมัครสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อตกลงและมาตรฐานของระบบแฟรนไชส์ ICEFROST DESSERT CAFE อย่างเคร่งครัด
5. ผู้สมัครมีใจรักในการประกอบธุรกิจร้านบิงซูและขนมหวาน
6. ผู้สมัครสามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่ ในการบริหารจัดการ ร้านบิงซูให้ได้มาตรฐานตามที่แฟรนไชส์ซอว์กําหนด
7. มีใจรักในงานบริการ และอดทนมุ่งมั่น ตลอดจนพัฒนาธุรกิจร่วมกันให้เกิดความก้าวหน้า และมุ่งเน้นลูกค้า
8. ผู้สมัครต้องมีความพร้อมเรื่องบุคลากร เพื่อรองรับการบริหาร งานร้านบิงซู
9. มีทัศนคติที่ดีและมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการดําเนินธุรกิจ ภายใต้ระบบแฟรนไชส์
วิธีการดำเนินการ
สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ ICE FROST DESSERT CAFE ทำที่............................................................ วันที่....31........... เดือน.......กรกฎาคม......................... พ.ศ......2561................. สัญญานี้ทำขึ้นระหว่างบริษัท...........ไอซ์ฟรอส ดีเซิร์ท คาเฟ่ จำกัด...โดย.....นายรุจิโรจน์ ไชยภัฏ.................กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท.....ไอซ์ฟรอส ดีเซิร์ท คาเฟ่ จำกัด ...... ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครที่แนบสัญญา หรือ ...........................................................ผู้รับมอบอำนาจของบริษัทตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่............. เดือน......................... พ.ศ..............ที่แนบท้ายสัญญา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่......127/234......ซอย........รามอินทรา40 แยก 8-3..... ถนน.........นวลจันทร์................ แขวง......นวลจันทร์..............เขต.........บึงกุ่ม.............จังหวัด.....กรุงเทพฯ.......10230............ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า ” แฟรนไชส์ซอว์ “ ฝ่ายหนึ่งกับ นาย/นาง/นางสาว .......................................... หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก นาย/นาง/นางสาว...................................-..........................................................ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....-........ เดือน........-..............พ.ศ........-........... แนบท้ายสัญญา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่................ ถนน.............แขวง...........เขต................จังหวัด…....................ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “แฟรนไชส์ซี” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่แฟรนไชส์ซอว์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ..............ICE FROST DESSERT CAFE .......(ไอซ์ฟรอส ดีเซิร์ท คาเฟ่).............................. สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์ที่ปรากฎตามรายการเครื่องหมายการค้านี้ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “เครื่องหมายการค้า” และแฟรนไชส์ซอว์มีความประสงค์จะทำความตกลงกับแฟรนไชส์ซีตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาที่จะกล่าวต่อไป ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากันดังนี้ ข้อ 1 การอนุญาต แฟรนไชส์ซอว์ตกลงอนุญาตให้แฟรนไชส์ซีใช้เครื่องหมายการค้าในสถานประกอบการค้าของแฟรนไชส์ซีได้ โดยแฟรนไชส์ซอว์จะให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า(บิงซู)และบริการแก่แฟรนไชส์ซี ข้อ 2 มาตรฐานและคุณภาพในการผลิต แฟรนไชส์ซีต้องใช้เครื่องหมายการค้าในสถานประกอบการค้าเฉพาะกับสินค้าและบริการซึ่งได้ทำการผลิตตามกรรมวิธีของแฟรนไชส์ซอว์ โดยทำการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่แฟรนไชส์ซอว์ได้กำหนดไว้เท่านั้น ข้อ 3 ระยะเวลาในการใช้เครื่องหมายการค้า แฟรนไชส์มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้ามีกำหนด ...10.. ปี(5+5) นับตั้งแต่วันที่......เดือน...........พ.ศ...... ถึงวันที่..........เดือน.........พ.ศ............... โดยแฟรนไชส์ซีตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการใช้เครื่องหมายการค้าและสูตรเป็นจำนวนทั้งสิ้น...300,000....บาท (....สามแสนบาทถ้วน.....) ในวันที่ทำสัญญานี้แฟรนไชส์ซีชำระเงินค่าใช้เครื่องหมายการค้าโดยเงินสดโอนผ่านธนาคารดังรายละเอียดดังนี้ 3.1 โอนเข้าธนาคาร........................... สาขา............................................ บัญชีเลขที่.......................... วันที่.....เดือน................................... จำนวน..........100,000....................................บาท (......หนึ่งแสนบาทถ้วน............) 3.2 โอนเข้าธนาคาร.................................... สาขา....................................... บัญชีเลขที่............................ วันที่......เดือน.....................พ.ศ..........................จำนวน.........100,000.....................................บาท (.........หนึ่งแสนบาทถ้วน..........) 3.3 โอนเข้าธนาคาร.................................... สาขา............................................ บัญชีเลขที่........................... วันที่.....เดือน...........พ.ศ ........................ จำนวน..........100,000....................................บาท (......หนึ่งแสนบาทถ้วน............) ข้อ 4 หน้าที่และความรับผิดชอบของแฟรนไชส์ซอว์ 4.1 ในระหว่างอายุสัญญาฉบับนี้แฟรนไชส์ซอว์รับว่าจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เพื่อประกอบกิจการค้าซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันอย่างเป็นการแข่งขันกับกิจการของแฟรนไชส์ซีในบริเวณอาณาเขตใกล้เคียงตามความเหมาะสม(ตามผังที่สังเขป) เว้นแต่กรณีที่แฟรนไชส์ซีไม่สามารถเปิดสถานประกอบกิจการค้าให้ครบถ้วนในอาณาบริเวณที่กำหนดให้ หรือ ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากแฟรนไชส์ซอว์ 4.2 หาก.....เครื่องผลิตน้ำแข็ง........ ที่ใช้ประกอบในการผลิตเกิดชำรุดเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่รับมอบจากแฟรนไชส์ซอว์ เนื่องจากเหตุใด ๆ ที่ไม่ใช่ความผิดของแฟรนไชส์ซี แฟรนไชส์ซอว์จะต้องซ่อมแซมแก้ไข..........เครื่องผลิตน้ำแข็ง............. ที่ชำรุดเสียหายหรือ ใช้งานไม่ได้นั้นให้แก่แฟรนไชส์ซีใหม่ที่มีพิสัยความสามารถไม่ด้อยกว่า..........เครื่องผลิตน้ำแข็ง......................... ตามสัญญานี้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากแฟรนไชส์ซีเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้โดยไม่คิดค่าบริการหรือค่าตอบแทนใด ๆ จากแฟรนไชส์ซี และจะให้ยืมเครื่องทดแทนที่มีพิสัยความสามารถไม่ด้อยกว่าเครื่องเดิมในระหว่างซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มหากอยู่ภายในระยะเวลา 12เดือน 4.3 หากเครื่องผลิตน้ำแข็ง หมดระยะรับประกัน(12เดือน) แฟรนไชส์ซอว์ จะจัดให้บริการเช่ายืมเครื่องทดแทนภายใน 48ชม. เพื่อให้กิจการดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตรา วันละ1000 บาท ข้อ 5 หน้าที่และความรับผิดชอบของแฟรนไชส์ซี 5.1 แฟรนไชส์ซีจะต้องใช้เครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอว์เพื่อประกอบกิจการค้าตามปกติ และอยู่ในใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในสัญญาและข้อตกลงทำความเข้าใจแนบท้ายสัญญา แฟรนไชส์ซีตกลงว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนหรือแย้งกับสิทธิ์การเป็นประโยชน์เจ้าของเครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอว์ไม่ว่าจะกระทำเพื่อของตนเอง หรือ ผู้อื่นตลอดจนจะไม่กระทำการใด ๆ หรือ ยอมให้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือ เป็นที่น่ารังเกียจแก่บุคคลใดในสภาพที่ประกอบการค้านั้น 5.2 แฟรนไชส์ซี สัญญาว่าจะไม่นำเครื่องหมายการค้า สูตร และ กิจการค้าตามสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปให้บุคคลภายนอกใช้หรือเช่าช่วงเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากแฟรนไชส์ซอว์ 5.3 ห้ามมิให้แฟรนไชส์ซีดำเนินการต่อเติมตกแต่งอาณาเขตที่ประกอบการค้าหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการค้าภายในสถานที่ประกอบการค้าในระหว่างสัญญาเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดเจนจากแฟรนไชส์ซอว์ 5.4 แฟรนไชส์ซีจะต้องซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอว์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีอยู่แล้วในขณะ ทำสัญญาหรือที่พึงมีต่อไปในภายหน้า ตลอดจนสินค้าที่แฟรนไชส์ซอว์กำหนดให้แฟรนไชส์ซีสามารถซื้อได้ ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในสถานประกอบการค้าของแฟรนไชส์ซีได้มาตรฐาน และ ไม่สามารถนำสินค้าจำพวกอื่น ๆ เข้ามาจำหน่ายในสถานประกอบการค้าดังกล่าวได้เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากแฟรนไชส์ซอว์ 5.5 แฟรนไชส์ซีจะต้องส่งลูกจ้างหรือตัวแทนเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการผลิตตามโครงการให้ความช่วยเหลือ ทางวิชาการเกี่ยวกับการประกอบกิจการจากแฟรนไชส์ซอว์ตามวันเวลาและสถานที่ซึ่งแฟรนไชส์ซอว์แจ้งให้ทราบ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเข้าใจและชำนาญในการผลิตบิงซูให้ได้มาตรฐานและกรรมวิธีที่ถูกต้องตามแบบอย่างกิจการดังกล่าวรวมทั้งแฟรนไชส์ซีจะต้องจัดหาเครื่องแบบที่แฟรนไชส์ซอว์กำหนดเพื่อให้ลูกจ้างหรือพนักงานสวมในเวลาปฎิบัติงาน โดยแฟรนไชส์ซีจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 5.6 แฟรนไชส์ซีตกลงยินยอมให้แฟรนไชส์ซอว์หรือตัวแทนเข้าตรวจดูสถานที่ประกอบการค้าของแฟรนไชส์ซีได้ ตลอดเวลา และ แฟรนไชส์ซีต้องจัดทำรายการจำหน่ายใช้วัตถุดิบและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามแบบที่แฟรนไชส์ซอว์กำหนดเพื่อให้สามารถทำการตรวจสอบได้และต้องเก็บเอกสารดังกล่าวไว้ที่สถานที่ประกอบการค้า 5.7 แฟรนไชส์ซีต้องดำเนินการชำระภาษีการค้า ภาษีโรงเรือน และแสดงแบบรายการเสียภาษีอากรต่อทางราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการเสียภาษีการค้าเองทั้งสิ้น 5.8 แฟรนไชส์ซีจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้อื่นที่มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอว์ในการโฆษณาเพื่อ ส่งเสริมการขายอย่างน้อยปีละ..........................บาท (..............................) รวมทั้งจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยแฟรนไชส์ซีจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ตามอัตราเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 5.9 แฟรนไชส์ซีจะต้องป้องกันเครื่องหมายการค้าและสูตรดังกล่าวมิให้ผู้อื่นกระทำการล่วงล้ำสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอว์ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าปลอมหรือการเลียนแบบเครื่องหมายของแฟรนไชส์ซอว์ การใช้รูปรอยประดิษฐ์ หรือ ข้อความใด ๆ จะต้องแจ้งให้แฟรนไชส์ซอว์ทราบทันที 5.10 บรรดาวัตถุที่ใช้ในการผลิตสินค้าแฟรนไชส์ซีต้องใช้หรือซื้อจากแฟรนไชส์ซอว์เท่านั้นเว้นแต่บางรายการที่ แฟรนไชส์ซอว์อนุญาต 5.11 การออกแบบสถานประกอบการค้า การตกแต่งเพิ่มเติม หรือ ดัดแปลงเปลี่ยนแปลง แฟรนไชส์ซีต้องแจ้งแก่แฟรนไชส์ซอว์เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 7 วันนับแต่เริ่มดำเนินการ 5.12 แฟรนไชส์ซีไม่มีสิทธิ์ปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขสูตรบิงซู สูตรอาหาร สูตรเครื่องดื่มและเครื่องผลิตน้ำแข็งที่แฟรนไชส์ซอว์ส่งมอบตามสัญญานี้ เพื่อประโยชน์ของแฟรนไชส์ซีได้ 5.13แฟรนไชส์ซีจะไม่ทำการคัดลอกเผยแพร่สูตรบิงซูตามสัญญานี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากแฟรนไชส์เซอร์เป็น ลายลักษณ์อักษร 5.14 แฟรนไชส์ซียอมรับว่า ตรา หรือ ชื่อ ของแฟรนไชส์ซอว์ที่ใช้ประทับลงบนคู่มือ และ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ..ร้านบิงซู...ตามสัญญานี้เป็นลิขสิทธิ์ของแฟรนไชส์ซอว์และแฟรนไชส์ซีจะไม่ปลดหรือลบตราหรือชื่อ ของแฟรนไชส์ซอว์ออกจากสิ่งดังกล่าว 5.15 แฟรนไชส์ซี ตกลงจะขายสินค้าในราคาที่แฟรนไชส์ซอว์กำหนดให้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้า แฟรนไชส์ซอว์จะเป็นผู้แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงราคาให้แฟรนไชส์ซีทราบและห้ามมิให้แฟรนไชส์ซีทำการเปลี่ยน แปลงราคาสินค้าที่ขายก่อนได้รับความยินยอมจากแฟรนไชส์ซอว์ 5.16 แฟรนไชส์ซี จะต้องชำระค่าส่วนแบ่งขาย 3% จากยอดขายรายเดือน ไม่หักค่าใช้จ่าย แก่แฟรนไชส์ซอว์ โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีของแฟรนไชส์ซอว์ ทุกวันที่ 5ของเดือน ข้อ 6 คู่สัญญาจะโอนสิทธิ์และหน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ข้อ 7 การผิดสัญญาและการเลิกสัญญา 7.1 หากคู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ โดยมีหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 7.2 หากแฟรนไชส์ซีหยุดดำเนินการหรือเลิกกิจการ หรือ ถูกฟ้องเกี่ยวกับการดำเนินการหรือศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลายแฟรนไชส์ซอว์บอกเลิกสัญญาได้ทันที 7.3 ถ้าแฟรนไชส์ซีไม่ชำระค่าตอบแทนการใช้เครื่องหมายการค้า หรือ ชำระล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญานี้ แฟรนไชส์ซียอมให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ15ต่อปีจากยอดเงินที่ค้างชำระทั้งหมดหรือยอมให้แฟรนไชส์ซอว์ บอกเลิกสัญญาและริบเงินค่าตอบแทนการใช้เครื่องหมายการค้าที่แฟรนไชส์ซีได้ชำระไว้แล้ว ข้อ 8 ผลของการเลิกสัญญา ในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม แฟรนไชส์ซีจะต้องหยุดประกอบกิจการทันที และไม่มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อไป ข้อ 9 บรรดาหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะส่งให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อได้ส่งไปยังภูมิลำเนาของคู่สัญญาที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ให้ถือว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือเอกสารดังกล่าวแล้วและเป็นการส่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อ 10 หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญาแฟรนไชส์ฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้ทำการฟ้องร้อง และดำเนินคดีที่ศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่าย ลงชื่อ...................................................... แฟรนไชส์ซอว์ ( ) ลงชื่อ...................................................... แฟรนไชส์ซี ( ) ลงชื่อ...................................................... พยาน ( ) ลงชื่อ...................................................... พยาน ( )
ความเป็นมา
กว่าจะเป็น ICEFROST... ร้านไอซ์ฟรอส ดีเซิร์ท คาเฟ่ เริ่มเปิดดําเนินการเมื่อปี 2558 ก่อตั้งโดยนายรุจิโรจน์ ไชยภัฏ ร่วมกับ นายศักดิ์ดา พันศรีซึ่งง ต่างมีใจรักในการทําอาหาร และชื่นชอบขนมหวาน เล็งเห็นว่าบิงซูเป็นขนมหวานที่มีหน้าตาสวยงาม เมื่อทานแล้วมีรสชาติอร่อย เย็นชื่นใจเหมาะกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนของประเทศไทย จึงได้ร่วมกันทําธุรกิจร้านบิงซูขนาดย่อมเป็นของ ตนเอง โดยเริ่มจากหากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเจาะตลาด และเฟ้นหาทําเลที่ต้ังในย่านชุมชนเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง และมีความเห็นตรงกันว่าพัทยาคือทําเลที่เหมาะสม เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งยังไม่มีร้านบิงซู ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก จึงเริ่มติดต่อเช่าพื้นที่ขาย และเริ่มศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับบิงซู โดยได้เดินทางไปศึกษางาน หาความรู้และสั่งเครื่องผลิตบิงซูจากประเทศเกาหลีโดยตรง และกลับมาคิดค้นดัดแปลงปรับปรุงสูตรให้มีความแตกต่าง แปลกใหม่ และมีรสชาติถูกปากคนไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าอย่างดีเยื่ยม จึงทําเราเติบโตจากความไว้วางใจของลูกค้าหน้าร้าน ก่อนจะขยายโอกาสการลงทุนท้ังในและต่างประเทศ ในเวลาต่อมาจึงเป็นที่มาของร้านขนมหวานที่มีคุณภาพ ทัดเทียมสากลภายใต้ชื่อแบรนด์ “ICEFROST DESSERT CAFE” วันนี้ทางไอซ์ฟรอส มีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจท้ังในและต่าง ประเทศและพร้อมแล้วที่จะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจลงทุน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของธุรกิจร้านบิงซู คาเฟ่ ขนมหวาน ICEFROST DESSERT CAFE
นโยบายธุรกิจ
”เราต้องการทําร้านขนมหวานแห่งความสุขในราคาที่ทุกคนจับต้องได้”
ปีที่เริ่มดำเนินการ
2015
จำนวนสาขา
11
ที่อยู่ในการติดต่อ แฟรนไชส์ Ice Frost Dessert Cafe
127/234 Soi Ramintra 40 intersection 8-3, Nuanchan Bueng kum District, Bangkok 10230

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ Ice Frost Dessert Cafe

ชื่อผู้ติดต่อ*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

กรอกตัวเลขด้านบน*