บทสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์

หน้าแรก

บทสัมภาษณ์

“แฟรนไชส์” ที่ประสบความสำเร็จ เริ่มต้น Success! ที่ระบบหลังบ้าน

คุณสารภี ศรีปานแก้ว (อาจารย์เล็ก)

“แฟรนไชส์” ที่ประสบความสำเร็จ  เริ่มต้น Success! ที่ระบบหลังบ้าน
ฟรนไชส์ (Franchise) คือ เครื่องมือที่ดีที่สุดในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตในรูปแบบขยายสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับแบรนด์ธุรกิจระดับ SMEs หรือขนาดกลางที่สามารถตั้งทรงธุรกิจได้แล้ว และพร้อมหรือมีความประสงค์ที่จะขยับขยายธุรกิจให้เติบโตไปสู่สเกลหรือขนาดที่ใหญ่ขึ้น

ทว่า ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใด หรือประเภทธุรกิจใดๆ ก็ตาม หากไม่มี “เครื่องมือ” เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมระบบแฟรนไชส์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันในทุกๆ สาขาแล้ว โอกาสที่ธุรกิจนั้นจะขยับขยาย เติบโต และประสบความสำเร็จต่อไปได้นั้นคงเป็นเรื่องที่ยาก


            ทั้งนี้ เมื่อกล่าวถึงประเด็นเรื่องการสร้างระบบ และการ Operate แฟรนไชส์ นั้น โดยสื่อสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ (FLA) ได้รับโอกาสอันดีในการสัมภาษณ์พูดคุยกับ คุณสารภี ศรีปานแก้ว (อาจารย์เล็ก) ที่ปรึกษาสมาคม FLA และงานด้าน Operate แฟรนไชส์ ซึ่งท่านมีประสบการณ์การทำงานในด้านบริหารจัดการระบบแฟรนไชส์มาอย่างยาวนาน

            โดย คุณสารภี พร้อมแชร์ประสบการณ์ถึงผู้ประกอบการธุรกิจ และเพื่อนๆ สมาชิก FLA ทุกท่าน ถึงความสำคัญเรื่องการสร้างระบบแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐาน รวมถึงความสำคัญของการจัดทำ “คู่มือแฟรนไชส์” (Operation Manual) ซึ่ง แฟรนไชส์ซอร์ จำเป็นต้องมีเพื่อใช้ควบคุมระบบการปฏิบัติงานในแต่ละสาขาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ราบรื่น สะดวก และเป็นระบบ

            และเพื่อให้ แฟรนไชส์ซี นำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันกับบริษัทแม่และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อหน้าร้านสาขาแฟรนไชส์ของทั้ง “แฟรนไชส์ซี” และ แฟรนไชส์ซอร์ ในระยะยาว

            คุณสารภี กล่าวว่า โดยส่วนตัวได้ร่วมขับเคลื่อนงานในสมาคมฯ ร่วมกับคณะทำงานและเพื่อนๆ สมาชิก FLA มาตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนดูแลงานด้านที่ปรึกษาให้กับหลายๆ แบรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นเพื่อนๆ พี่น้องสมาชิก FLA ด้วยกัน

            โดยเน้นเรื่องการเป็นที่ปรึกษาพร้อมวางระบบให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่กำลังสร้างแบรนด์เพื่อเข้าสู่รูปแบบแฟรนไชส์มาตรฐาน (System Franchise) ซึ่งเน้นเรื่อง Operation การปฏิบัติมากกว่าวิชาการ ยกตัวอย่างเช่น ด้านการจัดการบุคลากรในร้าน การบริหารจัดการสินค้า การจัดทำบัญชี เป็นต้น

          “จากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา สำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอยู่แล้ว และมีแนวความคิดที่ต้องการขยายธุรกิจสู่รูปแบบแฟรนไชส์นั้น สิ่งแรกที่ควรจะทำคือ แฟรนไชสซอร์ควรมีหน้าร้านต้นแบบ หรือสาขาที่เข้มแข็งแล้วอย่างน้อย 3 สาขา เพราะคุณจะทราบถึงปัญหาและสามารถหาแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในอนาคตเมื่อคุณพร้อมขายหรือขยายแฟรนไชส์ให้กับแฟรนไชส์ซี คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาให้แฟรนไชส์ซี ได้เฉกเช่นปัญหาที่เกิดกับร้านของคุณ

            สิ่งสำคัญต่อมา คือ การพัฒนาศักยภาพและขีดความความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ ในการศึกษาเรียนรู้การสร้างธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์ โดยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Franchise B2B ที่จัดขึ้นโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development : DBD) กระทรวงพาณิชย์

            โดย คุณสารภี กล่าวเสริมว่า หลักสูตร Franchise B2B คือ คัมภีร์สู่การเรียนรู้ระบบแฟรนไชส์ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญมาก ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจ สามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างถูกต้อง วางแผนกลยุทธ์และสร้างคู่มือในระบบแฟรนไชส์ได้  มีโมเดลธุรกิจที่จะนำไปต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ทันที

            ตลอดจนเข้าใจถึงการเขียนสัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเป็นธรรม ระหว่าง แฟรนไชส์ซี และ แฟรนไชส์ซอร์ ส่งผลให้ขยายโอกาสทางการตลาดได้อย่างกว้างขวาง และมีระบบบริหารจัดการแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
 


ปัญหา “คลาสสิก” ที่ต้องเจอเมื่อขยายสาขา

ปัญหาเรื่องพนักงาน

            ยกตัวอย่าง เช่น บ่อยครั้งที่เจ้าของธุรกิจ มีความกระตือรืนร้นและขวนขวายที่จะหาความรู้ โดยเดินทางเข้าร่วมอบรม ไปร่วมฟังสัมมนาที่ต่างๆ ซึ่งในขณะที่เจ้าของดิ้นรนแทบเป็นแทบตาย แต่กลับไม่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู่เหล่านั้นสู่พนักงาน ซึ่งพวกเขามีหน้าที่ในการปฏิบัติงานจริง จึงทำให้ธุรกิจไม่ได้รับการพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็น

            เพราะฉะนั้นการสื่อสารระหว่างเจ้าของสู่พนักงานเป็นสิ่งสำคัญ โดยในแต่ละองค์กรธุรกิจควรมีการประชุมและสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพและให้พนักงานได้เข้าใจและรับทราบถึงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ชัดเจนของธุรกิจคุณ และพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพนักงานอย่างเข้าใจ ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรธุรกิจของคุณเติบโตและเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างมีคุณภาพ
 

ปัญหาเรื่องยอดขายและการทำการตลาด

            แน่นอนว่า การทำธุรกิจและขยายสาขาแฟรนไชส์ ในมุมเจ้าของธุรกิจ หรือ แฟรนไชสซอร์ มุ่งหวังให้ธุรกิจเติบโตในทุกๆ มิติ โดยเฉพาะยอดขายหรือผลประกอบการ อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวัง คือ  “หากไม่พร้อมก็ไม่ควรขยาย”

            กล่าวคือ ผู้ประกอบการธุรกิจสเกลขนาดเล็ก ควรให้ความสำคัญในเรื่องการ R&D สินค้าและบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐานเสียก่อน  โดยหากยังไม่พร้อมก็ไม่ควรใจร้อนที่จะขายหรือขยายแฟรนไชส์  เพราะจากการ “สร้างชื่อเสียง” จะกลายเป็น “สร้างชื่อเสีย” ให้กับแบรนด์ธุรกิจคุณทันที  
 

ปัญหาสัญญาเช่าพื้นที่

             ปัญหาเช่าพื้นที่ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ผู้ประกอบการธุรกิจมักประสบพบเจอกันมาก ยกตัวอย่างเช่น เปิดร้านไปสักพัก พบปัญหาผู้ให้เช่าพื้นที่ ขอขึ้นค่าเช่า หรือกล่าวคือ ในการทำสัญญาเช่าเปิดร้านทำธุรกิจ ควรทำสัญญาระยะยาวเพื่อความคุ้มค่า เช่น 3 ปีขึ้นไป กล่าวคือ ไม่ควรอย่างยิ่งในการทำสัญญาปี/ปี หรือระยะสั้น

            เพราะหากธุรกิจของคุณกำลังดำเนินกิจการไปด้วยดี แต่มาหมดสัญญาเสียก่อน เท่ากับว่า ยังไม่คืนทุน แล้วยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ ทุกอย่างเท่ากับเสียหาย ต้องไปหาพื้นที่เช่าใหม่ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำเลจะดีหรือไม่

            นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมือใหม่ ควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง “ภาษีโรงเรือน” ด้วย ซึ่งแต่ละพื้นที่เขตจะไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบการมือใหม่ จะต้องมีความรอบรู้และศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์อยู่เสมอ            
 

ปัจจัย 4 สร้างธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโตอย่างมั่นคง
1. ต้องรู้จักจุดแข็ง/จุดอ่อนของสินค้าตัวเอง พร้อมพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขอยู่เสมอ
2. ต้องสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าและการบริการในธุรกิจคุณได้
3. ต้องมี Cash Flow หรือวินัยทางการเงิน ซึ่งจะช่วยให้คุณมีเครดิตในการขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
4. ต้องสร้างระบบดูแลร้านต้นแบบขึ้นมาให้เข้มแข็ง เช่นจำนวน 3-5 สาขาเสียก่อน เพื่อให้คุณรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถควบคุมหรือวางแนวทางแก้ไขได้ ก่อนที่จะขยายแฟรนไชส์
 


สมัคร “สมาชิก FLA” แล้วได้อะไร?

            ทั้งนี้ คุณสารภี ยังกล่าวฝากถึงสมาชิกสมาคม FLA ประเด็นเรื่องสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก (FLA MEMBER) ไว้อย่างน่าสนใจด้วยว่า ปัจจุบัน ในยุคการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ ต้องหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาโอกาสเพื่อพัฒนาตัวเองและธุรกิจของคุณให้ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

            ในนามสมาคม FLA เป็นองค์กรที่พร้อมช่วยเหลือทั้งสมาชิกและองค์กรซัพพลายเออร์ที่เชื่อมโยงในธุรกิจแฟรนไชส์  โดย FLA เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมสร้างช่องทาง(Connection) สร้างเวทีแลกเปลี่ยนการเจรจาธุรกิจ อีกทั้งธุรกิจของคุณสามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ ของสมาคมได้

            อย่างไรก็ตาม ปรบมือข้างเดียวคงไม่ดัง ซึ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน ซึ่งสมาคมจะยืนหยัดต่อไปได้ เกิดจากทุกคนร่วมสมัครเป็นสมาชิก เป็นการช่วยเหลือสมาคมอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อที่จะนำรายได้จากการสมัครสมาชิกมาหล่อเลี้ยงให้ FLA สามารถผลิตและสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีประโยชน์ให้กับสมาชิกทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และก้าวไปพร้อมกันอย่างมั่นคงเข้มแข็ง

            คณะกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมขับเคลื่อนงานสมาคมมาโดยตลอดเกือบ 10 ปีมานี้ โดยทุกๆ คนล้วนมีจิตอาสาและมีเป้าหมายเดียวกัน คือ อยากเห็นสมาชิกทุกคนเติบโตในธุรกิจไปด้วยกัน  อย่างไรก็ตาม ทุกคนสามารถคิดต่างได้ และควรยอมรับและเคารพในความคิดของแต่ละคนด้วย เพราะการคิดต่างของแต่ละคน ในบางครั้งก็มีประโยชน์ ซึ่งตัวเราเองอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้

          ในการสมัครสมาชิกกับการจ่ายเงินเพียงเล็กน้อย แต่สิ่งที่คุณได้ คือ การได้คอนเน็คชั่น ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเพื่อนๆ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ ได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอีเว้นท์ต่างๆ ก่อนใคร ได้เข้าไปในเวทีแมทชิ่งธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งหากคุณไม่ได้เป็นสมาชิก คุณอาจจะเข้าไม่ถึงข้อมูลเหล่านี้ หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกบูธทั้งในและต่างประเทศในราคาที่สูงมาก เมื่อเทียบกับการเป็นสมาชิก

          ทั้งนี้ การที่คณะกรรมการ อาจารย์ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนเพื่อนๆ สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ลองผิดลองถูก ล้มลุกคลุกคลานมาแล้วในการบริหารธุรกิจ แล้วนำความรู้และประสบการณ์ มาบอกต่อให้คุณทราบก็เพื่อความหวังดี และเตือนว่า ให้ระวัง อย่าทำแบบนั้น แบบนี้

          เพราะแต่ละคนเป็นระดับผู้บริหารและมีประสบการณ์ตรงและ เจ็บตัว กันมาแล้วทั้งนั้น ซึ่งคอนเน็คชั่นและประโยชน์เหล่านี้ คือ ทางลัดสู่ความสำเร็จ ซึ่ง
FLA เต็มใจมอบให้ โดยที่คุณไม่ต้องเจ็บตัว ไม่ต้องเสียเงิน ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดถูกอีกต่อไป เพราะ FLA คือ สังคมและช่องทางแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องแฟรนไชส์ไม่มีที่สิ้นสุด
 

จำนวนเปิดอ่าน : 689