แฟรนไชส์ (Franchise) คืออะไร

แฟรนไชส์คืออะไร ข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแฟรนไชส์

ได้มีผู้ให้นิยามคำว่า "การทำแฟรน์ไชส์ (Franchising)" หมายถึง "กระบวนการทางธุรกิจซึ่งมีกลุ่มบุคคลที่ได้พัฒนาวิธีอันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในการประกอบการธุรกิจได้ถ่ายทอดสิทธิในการประกอบการธุรกิจในรูปแบบดังกล่าวให้กับกลุ่มบุคคลอื่นภายใต้ตราสินค้า หรือบริการ หรือเครื่องหมายการค้าอันหนึ่งอันใดโดยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรมระหว่างบุคคลสองกลุ่มข้างต้น"

กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าของตราสินค้า หรือ บริการ หรือเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเรียกว่า แฟรนไชซอร์ (Franchisor) และกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ในการจำหน่ายและดำเนินธุรกิจโดยใช้รูปแบบและการผลิตสินค้า หรือบริการ หรือเครื่องหมายการค้าอันมีแฟรนไชซอร์เป็นเจ้าของอยู่เรียกว่า แฟรนไชซี (Franchisee) หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ แฟรนไชซอร์และแฟรนไชซี ก็คือผู้ขายและผู้ซื้อแฟรนไชส์ ตามลำดับ

โดยหลักพื้นฐานแล้วธุรกิจที่จะสามารถทำแฟรนไชส์ได้นั้นจะต้องมีลักษณะเป็นกระบวนการ สามารถถ่ายทอดต่อ หรือสอนให้ผู้อื่นทำตามหรือเลียนแบบได้ มีวิธีการปฏิบัติ สูตรการผลิต หรือเคล็ดลับเฉพาะที่ยากแก่การเลียนแบบ รวมทั้งสามารถควบคุมสูตรลับดังกล่าวได้ เมื่อสามารถพิสูจน์แล้วว่าธุรกิจดังกล่าวสามารถประสบความสำเร็จในการประกอบการได้ก็สามารถนำมาทำแฟรนไชส์ได้ทั้งสิ้น ส่วนจะเหมาะหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง