สรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ประกอบการที่กำลังพิจารณาจะนำรูปแบบการจัดการดังกล่าวมาขยายธุรกิจของตน หรือผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจและประสงค์จะทำธุรกิจในลักษณะที่ซื้อสิทธิ์ของผู้อื่นจากธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถประสบความสำเร็จได้เพื่อย่นระยะเวลาเดินทางสู่ความ สำเร็จและลดความเสี่ยง เราทราบว่าธรุกิจ แบบแฟรนไชส์ ซึ่งมีรูปแบบ ที่เฉพาะตัวของมันและต้องเข้าใจตรงกันว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการซื้อ-ขายแฟรนไชส์นั้นถือเป็นการซื้อธุรกิจซื้อรูปแบบและสิทธิในการดำเนินธุรกิจ ไม่ใช่การซื้อขายผลิตภัณฑ์ และบริการเหมือนธุรกิจต้นแบบอีกต่อไป หากแต่ธุรกิจของท่านก็คือการขายธุรกิจให้แก่ผู้อื่น รูปแบบของแฟรนไชส์มีความหลากหลาย แล้วแต่ประเภทของธุรกิจและธรรมชาติของธุรกิจที่จะซื้อหรือจะขายแฟรนไชส์ ท่านจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบถึงข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ว่าเหมาะกันท่านหรือไม่ เพราะการซื้อขายแฟรนไชส์นั้นหมายถึงการตกลงปลงใจร่วมกันที่จะประกอบธุรกิจในลักษณะส่งเสริมสนับสนุน เกื้อกูลซึ่งกันและกันในระยะยาว และมีเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกันโดยที่ผู้ที่มาซื้อแฟรนไชส์เราไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาเราที่จะสามารถปฏิบัติต่อเขาเหมือนลูกน้องเราในบริษัท แต่เป็นสมาชิกในเครือข่ายที่อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการและนโยบายเดียวกันภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงที่กำหนด หรือสัญญาการรับสิทธิ์ ที่จะต้องทำงานเคียงบ่าเคียงไหลไปพร้อมๆ กัน

อย่างไรก็ตามธุรกิจแฟรนไชส์ นั้นถือว่า เป็นรูปแบบหนึ่งในการขยายธุรกิจ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้วิธีการพัฒนาระบบวิธีการดำเนินงานมาแล้วเป็นอย่างดี เปรียบเสมือนการทำสำเนาเพิ่มจำนวนธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นเอง อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีต้นแบบธุรกิจที่แฟรนไชซอร์ ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถประสบความสำเร็จและมีกำไร แต่ไม่ใช่เป็นเครื่องรับประกันความสำเร็จของผู้รับสิทธิ์ (แฟรนไชซี) เสมอไป

ปัจจัยหนึ่งสำคัญมากที่ช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์ประสบความสำเร็จก็คือ จะต้องสามารถทำให้แฟรนไชส์ซีมีทักษะความสามารถในการจัดการเท่าๆ กับแฟรนไชซอร์ และรู้เรื่องธุรกิจพอๆ กับที่แฟรนไชซอร์รู้ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือแฟรนไชซีจะต้องเป็นผู้ลงมือทำธุรกิจด้วยตัวเขาเอง