ประเภทของแฟรนไชส์

ประเภทของแฟรนไชส์ ประเภทต่างๆ ของแฟรนไชส์

 1. Product or Brand Franchising
  เป็นระบบแฟรนไชส์ที่ให้สิทธิ์เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณท์ และ/หรือบริการของแฟรนไชซอร์รวมถึงการให้สิทธิ์ในการใช้ เครื่องหมายทางการค้าของผู้ผลิต
 2. Business Format Franchising
  เป็นระบบแฟรนไชส์ที่ได้สิทธิ์เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณท์ของแฟรนไชซอร์ รวมถึงการให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต หรือขายสินค้า หรือบริการโดยมีการถ่ายทอดในวิธีการดำเนินธุรกิจ แบบร้านมาตรฐาน
 3. Conversion Franchising
  เป็นระบบแฟรนไชส์ที่ให้สิทธิเพื่อการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ รวมถึงการให้สิทธิ ในการใช้เครื่องหมายทางการค้าของผู้ผลิต โดยผู้ผลิตได้เปลี่ยนธุรกิจที่มีอยู่เดิมแล้วให้มาใช้รูปแบบใหม่

ในแง่ของการให้สิทธิ์ หรือสิทธิแฟรนไชส์ อาจมีความแตกต่างออกไป เช่น

 • แฟรนไชส์แบบบุคคลหรือหน่วยเดียว (Individual Franchise or Single Unit Franchise)
  เป็นรูปแบบการให้สิทธิ แก่บุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลในลักษณะการกำหนดเป็นพื้นที่รับสิทธิ์ เพียงแค่ 1 แห่ง ตามพื้นที่ที่ได้ตกลงกัน
 • แฟรนไชส์แบบหลายหน่วย หรือ แบบพัฒนาพื้นที่ (Multi-unit Franchise or Area Development Franchise)
  เป็นรูปแบบการให้สิทธิ แก่บุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลในลักษณะการกำหนดเป็นพื้นที่รับสิทธิ์ ที่สามารถดำเนินธุรกิจ ที่ได้รับมาจาก แฟรนไชซอร์ มากกว่า 1 แห่ง ตามจำนวนที่ได้ตกลงกัน
 • แฟรนไชส์แบบ Sub-franchise
  เป็นรูปแบบการให้สิทธิแก่บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ให้พื้นที่รับสิทธิ์กำหนด โดยที่บุคคลผู้รับสิทธิ สามารถทำการขยายการให้สิทธิ์หน่วยย่อยแบบ individual franchise หรือ Multi-unit Franchise แก่บุคคลอื่นในพื้นที่ต่อไป